Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?

TRYB DZIAŁANIA

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.  Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w trybie decyzji administracyjnych:

• udzielenie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

• wnioskowanie w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;

• upominanie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka nie spełniającego obowiązku
              szkolnego;
• podejmowanie decyzji dotyczącej odmowy lub zgody na indywidualny 
        program albo tok nauczania.

 

W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzanie wewnętrzne. 
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

Szukaj w tym dziale: