Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?

 

Szukaj w tym dziale:

 

 

 

Dyrektor: Iwona Gabryszewska

 

 

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W ramach swoich kompetencji decyduje w sprawach:

1.Sprawowania nadzoru wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.

2.Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

3.Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom.

4.Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

Dyrektor szkoły w szczególności:

1.Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ja na zewnątrz.

2.Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

3.Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

4.Określa zakres obowiązków dla nauczycieli na dany rok szkolny

5.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

6.Powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowo i inne problemowo – zadaniowe

7.Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

8.Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

9.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

10.Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w szkole

11.Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.

12.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych