Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi na stanowiskach:

- woźna - 2 osoby,

- pracownik gospodarczy,

- palacz CO,

- dozorca.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJE:

 

Woźna:

 1. Utrzymywanie w należytej czystości budynek zajmowany przez Szkołę.
 2. Zgłaszanie przełożonemu uwagi o zauważonych awariach, uszkodzeniach w urządzeniach i pomieszczeniach Szkoły.
 3. W miarę potrzeb: nadawanie korespondencji na poczcie, dostarczanie pism służbowe do odpowiednich jednostek, dokonywanie drobnych zakupów oraz pobieranie wyciągów.
 4. Pomaganie w sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków, mieniem Szkoły i bezpieczeństwem ppoż.
 5. Wykonywanie na polecenie przełożonych inne nie wymienione czynności, wynikające z bieżących potrzeb Szkoły.

 

 

Pracownik gospodarczy:

 1. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku i terenie należącym do szkoły.
 2. Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu oraz nad urządzeniami instalacyjnymi.
 3. Zabezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych – utrzymanie drożności instalacji wodno – kanalizacyjnej.
 4. Drobne naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń.
 5. Po zakończeniu zajęć sprawdzanie zamknięć drzwi, okien w pomieszczeniach, w budynku, sprawdzanie korków wodociągowych, wygaszanie świateł.
 6. Pomoc przy dekoracji pomieszczeń budynku.
 7. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
 8. Sprzątanie i utrzymywanie czystości chodników, trawników, kwietników i otoczenia budynku, koszenie trawy, kopanie trawnika, sadzenie kwiatów.
 9. Obsługa kosiarki spalinowej.
 10. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.
 11. Obsługa kotłów c.o

 

 

Palacz co:

 1. Przestrzeganie instrukcji obsługi kotłów, aby nie dopuścić do awarii kotłów,
 2. Systematyczne oczyszczenie kotłów c.o co wpływa na obniżenie zużycia koksu i węgla.
 3. Przestrzeganie utrzymania odpowiedniej temperatury w kotłach c.o
 4. Systematyczne spalanie miałów węglowych, aby nie dopuścić do marnotrawstwa.
 5. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 6. Utrzymywać w czystości pomieszczenia kotłowni.
 7. Nadzorowanie materiałów opałowych oraz prowadzenie ewidencji temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Po zakończeniu okresu palenia wykonanie należytej konserwacji kotłów c.o.
 9. W czasie dyżuru dozorca – palacz zobowiązany jest do nadzoru nad majątkiem szkoły.
 10. W okresie letnim dozorca – palacz zobowiązany jest do wykonywania prac zleconych przez dyrektora szkoły.
 11. O wszystkich zauważonych usterkach i brakach w funkcjonowaniu obsługiwanych kotłów i ich instalacji dozorca – palacz powinien natychmiast zgłosić przełożonemu, podejmując wszelkie możliwe środki zabezpieczające.