Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzustowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniający program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

SZKOŁA:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, poprzez:
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce;
 • organizowanie zajęć nauczania indywidualnego dla uczniów wymagających szczególnej pomocy w związku z chorobą.
 1. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
  określonych w ustawie dostosowane do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:
 • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły;
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
 • realizowanie programu wychowawczego szkoły.
 1. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
 • umożliwienie spożywania posiłków;
 • zapewnienie opieki w czasie pobytu ucznia w szkole oraz w czasie wycieczek szkolnych, rajdów, biwaków;
 •  realizowanie programu profilaktyki;
 • objęcie szczególną opieką dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo;
 • organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, SKS.
 1. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 2. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki. Zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym.
 3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 4. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
  i sprawdzianów.